Kontakt

JUDr. Petr Bauer
Purkyňova 10, 30100 Plzeň

mob.: +420 604 76 76 20   
mail: info@akbauer.cz
web: www.akbauer.cz

 


>> mapa <<

Poskytované služby

Jako člen advokátní komory má JUDr. Petr Bauer oprávnění pro poskytování právní služeb ve všech věcech, advokátní kancelář se však zaměřuje zejména na níže uvedené oblasti soukromého a veřejného práva, v kterých klientům poskytuje právní rady, zastupuje je v soudních a správních řízeních, popřípadě vypracovává smluvní agendu:

- občanského a rodinného práva,
- obchodního, směnečného a insolvenčního práva,
- pracovního práva,
- správního práva,
- ústavního práva.

Občanské právo
- vymáhání pohledávek v nalézacím a exekučním řízení
Velká část soudních sporů v civilní oblasti se odvíjí od žalob na plnění z různých právních titulů napříč celým právním řádním řádem a rozmanitých skutkových okolností. Advokátní kancelář zajišťuje i „hromadné vymáhání pohledávek“ od převzetí věci, upomínek, zastoupení v nalézacím řízení před soudem až po vlastní exekuční řízení. Poskytuje právní služby i v běžných sporech jednotlicům.
Svým klientům garantuje posouzení okolností případu, dostupných důkazů a vyhodnocení pravděpodobnosti úspěchu včetně souvisejících právních rizik. Protistrana je v případě neúspěchu ve věci povinna hradit náhradu nákladů řízení za právní zastoupení ve smyslu vyhl.č. 484/2000 Sb.. V důkazně a právně jednoduchých věcech je tato skutečnost významně zohledněna při výši smluvní odměny ve prospěch klienta.
-smluvní agenda, závazky
Klientům vypracovává advokátní kancelář smlouvy všech typů, včetně innominátních. Při sepisu smluv je kladen důraz na individuální potřeby klientů. Advokátní kancelář zajišťuje i kontrolu smluv jako účinnou prevenci před zbytečnými soudními spory. V případě vzniku sporu nabízí advokátní kancelář zastoupení před soudy všech stupňů.
-bytové a nájemní právo
Jak smluvní agenda, tak i zastupování v soudních sporech. Převody bytů v osobním vlastnictví (koupě a prodej, darování, směny, vypořádání spoluvlastnictví). Řešení problematiky družstevního právo. převody členství v družstvu, práva a povinnosti člena družstva. Nájmy bytů a nebytových prostor včetně podnájmů. Vyklizení bytů a nebytových prostor. Smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo týkající se bytů. Zástavní smlouvy k bytům včetně dalších zajišťovacích instrumentů.

- nemovitosti
Garance smluvní agendy převodu nemovitosti dle potřeb klienta. Zřízení věcných břemen, zástavních, zástavní, předkupních práv atd..
Zastupování v řízení před katastrálním úřadem. Vypracovní prohlášení vlastníka. Právní podpora při realizaci stavebních projektů jak v oblasti práva soukromého, tak i veřejného.
- poskytnutí účtu úschov (depozita)
Zvláště při úplatných převodech nemovitostí je samozřejmostí současné poskytnutí účtu úschov, kterým je po dobu mezi uzavřením smlouvy o převodu, návrhem na vklad věcných práv a následným rozhodnutím o povolení vkladu, resp. zápisu vlastnického práva řešena bezpečnost transakce jak pro převodce, tak i nabyvatele. Účet úschov je poskytován jak v případech smluvního ošetření celé transakce, tak i v případech, kdy klienti mají již uzavřeny smlouvy o převodu.
- pojistné právo
Např. žaloby na pojistné plnění
- řešení veškerých dalších občanskoprávních záležitostí

Rodinné právo
- rozvody zastoupení jak v soudních tak mimosoudních jednáních,
- vypořádání společného jmění manželů,
- sepis dohod ve smyslu § 24a zák. o rodině v případě tzv. nesporného (rychlého) rozvodu,
- úprava výchovy a výživy,
- vyživovací povinnosti
- řešení veškerých dalších rodinněprávních záležitostí
Klientům poskytuje advokátní kancelář pomoc vedoucí k zdárnému vyřešení rozvodu dle požadavků klienta, který je vždy na počátku poučen o možných způsobech vedení jednání a přístupu, které nabízí právní řád a jeho situace.
Advokátní kancelář poskytuje zastoupení ve věcech výživného, exekucí na neplatiče výživného nebo zastoupení povinných v případě neodpovídajících požadavků druhé strany.

Obchodní, směnečné a insolvenční právo
- korporátní právo, např. založení obchodních společností, převody obchodních podílů,
- komplexní právní servis pro podnikatele včetně zastupování v obchodních jednáních, řízeních před soudy,
- spory z obchodních smluv,
- řešení obchodněprávní smluvní agendy,
- přihlášení pohledávek v insolventním řízení včetně zastupování v incidenčních, sporech, zpracování návrhů na oddlužení,
- zastupování klientů ve směnečných řízeních,
- řešení veškerých dalších obchodněprávních záležitostí.

Pracovní právo
- smluvní agenda a poradenství pro podnikatele,
- skončení pracovního poměru, žaloby na mzdové a související nároky, žaloby na určení neplatnosti úkonu zaměstnavatele směřujícího ke skončení pracovního poměru, tedy neoprávněné výpovědi, okamžitého skončení pracovního poměru atd.,
- žaloby na náhradu škody, např. uplatňování nároků zaměstnanců v důsledku nemoci z povolání, pracovních úrazů nebo naopak uplatňování náhrady škody zaměstnavatelů po odpovědných zaměstnancích,
- řešení veškerých dalších pracovněprávních záležitostí.

Správní právo
- zastupování před správními orgány, žaloby proti nezákonným rozhodnutím správních orgánů, kasačních stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu adt.,
- zastupování v přestupkových řízeních,
- zastupování ve stavebních řízeních.

Ústavní právo
Po vyčerpání všech procesních prostředků může ve výjmečných případech zahájit řízení před Ústavním soudem. Klientovi advokátní kancelář vyhodnotí možnosti, vyhotoví podání a zastoupí jej.